Міжнародні фінанси.Кредитно-модульний курс.4-те вид.перероб.та доп.Навч.посіб./За ред.Козака Ю.Г.та ін. -К.:ЦУЛ,2016. -288с

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Світова економіка"