Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Усач Б.Ф. Аудит :Навч. посібн. — К.:Знання ,2007 . — 231 с. УДК 657.6 (075.8) ББК 65.050я73 У 74 ISBN 966-346-231-0

Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу :Навч.пос. — К.: ЦУЛ , 2008 . — 162 с. ББК 65.052я73 УДК 657 (075.8) М 60 ISBN 978-966-364-3

Хомин П.Я., Журавель Г.П. Парадигма й контрроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) : Монографія . — Тернополь : Економічна думка ,2007 . — 299 с. УДК 657.12 ББК 65.0529 (4Укр) 232 Х 76 ISBN 978-966-654-201-7

Сопко В. Бухгалтерський облік : Навч. посібник. — К.:КНЕУ , 2000. — 578 с. ББК 65.06 С 64 ISBN 966-574-094-6

Ільіна С.В. Основи аудиту : Навч. — практичний посібник . — К : Кондор , 2006 . -378 с. УДК 657 ББК 65.053 І 52 ISBN 966 — 351 — 146 — Х

Бухгалтерський облік із використанням ком"ютерних технологій: На прикладі програми " ПС бухкалтерія 7,7 для Украіни "(Практикум)/ Крисюк В.І та ін. — К.: Вид. — во Європ. ун — ту ,2005 . — 173 с. ББК 65.052 ISBN 966 — 301 — 047 — 9

Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях (учебное пособие). -К. :Кондор. — 2003. — 328 с. ББК 65.052.411 УДК 657 Б 2 ISBN 9668251-19-9

Бутинець Ф.Ф. АУДИТ: Підручник. — Житомир: ПП"Рута", 2005. — 512с. УДК 657.6 ББК 65.053я75 Б 93 ISBN 966-8059-40-9

Бухгалтерський облік у бюджетних установах /За ред. проф. Ф.Бутинця. Житомир: ПП «РУТА». 2004. — 448 с. УДК 657 (075) ББК 65.052 Б 93 ISBN 966-8059-26-3

Полякова Л.М., Мохняк В.С. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навч. посіб. — Львів : Видавництво Наці. університету «Львівю політехника», 2006. — 248 с. ББК Уо52.9 (3)я73 УДК 657.1 (075.8) П 541 ISBN 966-553-527-7