Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Коваль В.В. Облік та фінансова звітність бюджетних установ.Навчальний посібник-Одеса:Фенікс,2011. -242 с. ББК 65.052.21я73 УДК 657.312 К563 К_ бухоблік

Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту./За ред.проф.НемченкоВ.,Редько О. Підручник. — К.:Центр учеб.літ-ри,2012. — 536с. УДК 657.6...ББк 65.052 А 93 А_Бух

Желюк Л.О.,Іванченко Ю.М., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік виконання бюджетів:Навч.пос... — Тернополь :Економічна думка,2006. -320с.УДК 657 .ББК 65.052.9

Лютий І.О., О.О. Солодка Банківський маркетинг