Зміст рубрики "Світова економіка"

Сортування:

Фомішин С.В.Міжнародна економіка.Навч.посіб. -Львів:,Новий світ-2000. -2017. -446с.УДК 339.9 (075.8) ISBN 978-966-418-172-0

Карлін М.І.Державні фінанси розвинутих країн:Навч.посіб. -2-е вид. -Львів:Новий світ-2000,2017. -484с

Засадний Б.А.Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. -К.:Кондор,2015. -286с. УДК657 ISBN 978-617-72-41-1

Міжнародні фінанси.Кредитно-модульний курс.4-те вид.перероб.та доп.Навч.посіб./За ред.Козака Ю.Г.та ін. -К.:ЦУЛ,2016. -288с

Міжнародні фінанси:Навч.посіб,//за ред. М.І.Макаренка та І.І.Д"яконової. -К.:"ЦУЛ",2016. -548с.УДК 339.7 (075) ISBN978-617-613-118-4

Відвійчук -Вірван Л.А.Міжнародні розрахунки і валютні операції:Навч.посіб. -Львів:"Магнолія 2006,2018. -216с. УДК339.722 ISBN966-8440-52-3

Кравцова О.М.Облік зовнішньоекономічної діяльності.:навч. посіб... -Львів"Магнолія 2006,2018. -224с. УДК 657.24.(075.8) ISBN978-617-574-102-3

Гребельник О.П.Основи зовнішньоекономічної діяльності:підручник/4-те вид.перероб.та доп., -К.:"ЦУЛ", -2013. -452.ISBN978-617-673-161-0.УДК 339.(075. 8) ББК 65.428я73 Г 79

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и межлународный маркетинг . -К:" Либра".1994

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг . -К:" Либра".1994. — 129с. ББК 65 Н17 ISBN 5 — 7707 — 6822 — 3