Зміст рубрики "Економіка АПК"

Сортування:

Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства//Економіка Укр. -2015... -№10. -с.31-35

Квач Я.П., Гура О.Л. Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу в Україні // Науковий вісник Херсонск. держ. універитету. — 2015. — № 10. — С. 39

Притуляк Н.М.Класификація інтелектуального капіталу-методологічний аспект внутрішньофірмового управління//Екон.Укр. -2016. -№10. -С.4-10

Юшин С.О. Просторово-часові підвалини аграрного реформування//Економіка АПК. -2016. -№7. -С.16

Юрченко А.Д. Державне регулювання аграрної сфери США//Економіка АПК. -2016. -№1. -С.92

Шубравська О.В. Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики//Економіка АПК. -2016. -№4. -С.5

Шпичак О.М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів// Економіка АПК. -2016. -№6. -С.59

Шкуратов О.І. Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки//Економіка АПК. -2016. -№5. -С.74

Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб`єктів// Економіка АПК. -2016. -№7. -С.54

Шевченко О.О. Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області// Економіка АПК. -2016. -№1. -С.33