Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Педь І.В.Непрямі податки в податковій системі Украіни:Навч. посіб. — К:Знання:, 2008. -348 с. УДК336.(477) (075.8) ББК 65.9 (4УКР) я 73 П 23 П 23 ІSBN 978-966-346-447-3

Снігурська. Л.П. Облік у банках . : навч.посіб. — К.:КНЕУ.2009. -519,с.УДК 336.717.6 ББК 65.052.252.62 С53 с_фін

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підр. -2-ге вид.,стер. -К.:Знання ,2008. -585с.УДК 336 ББК65.053 Ш 42 ш_фін

Фінанси підриємств ( за модульною системою навчання):Теоретично- методичний пос...К.: Кондор,2011. -429с.УДК 658 ББК65.2 (2) 26 Ф591 ф_фін

Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Підручник. — 2-ге вид. — К. : Знання, 2008... — 535 с . УДК 336.7 (075.8) ББК 65.053я73 Ш 42 Ш _

Ноздріна Л., Ящук В., Полотай О. Управління проектами : Підручник. К. : Центр учбовой літ-ри, 2010. — 432с. УДК 338.24 (075.8) ББК 65.053я73 Н 78 Н_Екон

Унинець- Ходаківська В.П. та ін. Ринок фінансових послуг: теорія і практика.2-ге, доп. і перероб. Ринок фінансових послуг:теорія і практика.Навчал. посіб. — К.: Центр учб. літ-ри, "009. — 392с. УДК 336 (075.8) ББК 65.26я73 У 59 У_Фін

Карпунь І.Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств(в модулях): Навч.пос... — Львів:" Магнолія 2006",2008. -432с. УДК 638 ББК 65.29 К26 к_фін

Коваль В.В. Облік та фінансова звітність бюджетних установ.Навчальний посібник-Одеса:Фенікс,2011. -242 с. ББК 65.052.21я73 УДК 657.312 К563 К_ бухоблік

Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 17 жовтня 2011 року-К.:Алерта: ЦУЛ,2011.496 с. ББК67.402 (4Укр) УДК336.2:347.73 П44 П_фін