Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Кудряшов В.П. Фінанси.Навчальний посібник /Херсон:Олді-плюс,2011 р. -352 с. ББК65.9 (2) 26 УДК336 К-88 ISBN 966 — 7914 — 44 -7

Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 4 жовт.2011 р. -К.:Паливода А.В.2011. -148 с. ББК67.9 (4Ук) 261.3 У45 Б_фін

Власюк Н.І.,Мединська Т.В., Мельник М.І. Місцеві фінанси:Навчальний посібник-К.:Алерта.2011. -328 с. ББК65.9 (2) 26 УДК336.1:352 В58 В_фін

Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту./За ред.проф.НемченкоВ.,Редько О. Підручник. — К.:Центр учеб.літ-ри,2012. — 536с. УДК 657.6...ББк 65.052 А 93 А_Бух

Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Бюджетна система УкраЇни : Навч. посіб. — Одеса, ОДЕУ, 2011. — 286с. УДК 336.145.1 ББК 65.261 Г12 Г_Фін

Біла. О.Г., Чуй І.Р. Фінанси:Навч.посіб. -Львів,2006. УДК 336. ББК65.9 (2) 26 Б 61 Б_Фін

Мазурок П.П Історія економіки та економічної думки:підручник. -Львів:"Магнолія 2006",2011. -428с.УДК 330.8 (075.8) ББК 65.02я73. М 12 м_ек

Желюк Л.О.,Іванченко Ю.М., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік виконання бюджетів:Навч.пос... — Тернополь :Економічна думка,2006. -320с.УДК 657 .ББК 65.052.9

Азаренкова Г.М., Борисено І.І. Фінанси: Практикум:Навч.пос. — К.:Знання,2008. -279с.УДК 336 (075.8)ББК65.9 (4УКР) 26я73. А 35

Кудряшов В.П. Фінанси :навч.пос./Херсон Олди-плюс,2006. -352с.УДК336.ББК65.9 (2) 26.К88