Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

ПолтавченкоН.Д. Мікроекономіка в питаннях та відповідях. Теорія і практикум: навч.посіб/Оіф-Одеса:Фенікс,2010-308 с. ББк65.012.1я73 УДК330.101

Гура О.Л., Степанова І.В. Інвестиційний аналіз (модульний курс):Навчальний посібник-Одеса-ТОВ"Елтон"-2010- 210 с. УДК330.322 ББК65.263-24я73 Г-95

Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень:Підручник. -К:Знання,2005. -583 с. — ( Вища освіта ХХІ століття). УДК 330.8 ББК65.02я73 Ю94

Квач Я.П., Кошельок Г.В., Терещенко О.М. та ін. Фінансовий аналіз.Модульний курс.Навч. посібн./ під ред. Редькіна О.С. -Одеса: ТОВ"Елтон",2010-470 с

Єкономічна теорія: політична єкономія. Підручник/за ред.С.І Юрія. -К.:Кондор,2009. -604с. ББК 65.012.331 Е 40

Мочерний С.В., Фомішина В.М.,Тищенко О.І. Економічна теорія для менеджерів :Навч. посіб. -Херсон" Олді-плюс",2006-625 с. УДК 330 ББК 65я7 М-86

Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія:Навч. посіб. -К.: Знання,2007. -684с. УДК 330.1 ББК 65.01я73 М74

Гальчинський А.С. Ещенко.П.С. Основи економічних знань :Навчальний посіб. -К.:1998. -544 с., УДК 338:336 (075), ББК 65.5я723

Гринів Л., Кічурчак М. Національна економіка: Навч. посібник. -Львів: Магнолія 2006. -464 с. УДК 332 (477)(075) . ББК У9 (4Ук). Г8534 ( (ё (

Мочерний С.В. Економічна теорія.Навч.посіб. -К...: ВЦ"Академія", 2008. — 640с. ББК 65.2 (2) 421. М 74