Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Донець Л.І.,Романенко Н.Г. Основи підприємництва :Навч. пос... -К: цул,2006. -320с. УДК 658 (075.В)ББК 65.99я73 Д67

Економіка підприємства ( в питаннях і відповідях):Цигилик Е .П. та іін. Навч.пос. — К.,ЦУЛ,2007. -212 с.УДК334.(075.В)ББК 65.29Я73.Е40

Економіка та організація виробництва:Підручник/За ред.В.Г.Герасиммчука,А.Е.Розенпленера. -К.:Знання,2007. -678с. УДК658.5 (075.8),ББК65.29я73,Е45

Бойчик І.М.,Харів П.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В., Економіка підприємства:Навч.посіб. -К.:"Каравела",Львів:"Новий світ-2000".2001. -298с.УДК 334.724.6 (477)(07),ББК 665.9 (4Укр.) 301я73,Е40

Мельник Л.Г.,Карінцева О.І. Економік підприємства/Конспект лекцій,Навч.посіб. -Суми,ВТД"Університетська книга ",2004 -412 с,УДК 658.1 (075.8) ББК 65.29я73. М48 .

Економіка підприємства.Підручник.За заг.ред.С.Ф.Покропивного. -К.КНЕУ,2005.528 с.іл.ББК65.29 Е40

Фишер С., Дорнбуш Р.,Шмалензи Р. Экономикс. Москва...Дело Лтд.1995,

Лютий І.О., О.О. Солодка Банківський маркетинг

Тест