Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Лутчин Н., Миронов А. Статистика фінансів. Навч. посібник. — Львів, Новий Світ, — 2005, — 324с. УДК 311:336 ББК 65.051 Л 86 ISBN 966-7827-73-9 л-фін ББК 65.051 Л 86 ISBN 966-7827-73-9 л_

Онисько С., Тофан І., Грицина О. Податкова система. Підручник. — Львів : Нов. Світ-2000, 2004. — 310с. УДК 336.221.4 ББК 65.9 (4Укр) 261 О 58 ISBN 966-7827-43-7 о_фін

Сохацька О.М.Біржова справа:Підручник . — 2-ге вид. — Тернопіль,Карт — бланш,2008. -632 с. УДК 336 .764 ББК 65.054 с68 ISBN 966-7952-15-0 c_фін

Кучерявенко М.П.ПОдаткові процедури:правова природа і класифікація:Монографія. -К.:Алерта;КНТ;ЦУЛ,2009. -460 с . ISBN 978-966-2183-55-9 (Алерта) ISBN 978-966-373-568-9 (КНТ) ISBN 978-966-364-998-6 (ЦУЛ) к_фін ...УДК 336.221.2 ББК 65,9 (4Укр) 261.4 К95 К_фін

Ярема Б.П.,Маринець В.П. Податковий менеджмент:-Львв:"Магнолія 2006",2008. -224с. УДК 658:336.22 (12 075.8) ББК 65.261.4я73 Я72 Я_фін

Еш С.М. Податкова система України:навч.пос. -К: Кондор,2008. -108с. УДК 336.221.4 ББК 65.261.4 Е12 ISBN 978-966-094-1 е_фін

Маслова Л,.Борисов О. Г.Налогообложение в международной торговле. — Одесса :Феникс,2006. -224 с. ББК 65.261.4 (4Укр) УДК336.227 (477) М316 ISBN 966-8631-68-4 м-ек.

Облік і оподаткування суб"єктів малого підприємництва : Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509"Облік і аудит". — Х.: ВД «ІНЖЕК». — 200 с. ББК 65.052 О 16

Лютий І.О.,Дрига А.Б., Податки на споживання в економіці Украіни. -К.: Знання, 2005. -335с УДК336.226.3 ББК65.9 (4УКР) 261.3.Л96 ISBN966-8148-76-2. л_фін

Іванюта С.М.Антикризове управління.Навчальний посібник. -К.:Центр учбовоі літератури.2007. -288с.УДК336.7 (075.8) ББК65.262.1я73 І-24 ISBN 978-966-364-423-3 і__ек