Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Лукашова І.О.,Головащенко О.М.Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності.Навч.посіб. -Львів:Магнолія 2006,.2017. -288с

Брадул О.М. Управлінський облік: навч. -практич. посіб. -К.: Видавничий дім"Кондор",2017. -352 с. УДК 657.1я73 ISBN 978-617-7458-01-3

Хом`як Р. Л. Облік і звітність суб`єктів малого підприємництва: Навч.посіб. — Львів:"Магнолія 2006", 2018. -254 с. УДК 657.05 (075) ISBN978-617-574-060-6

Садовська І.В.Бухгалтерський облік:навч.пос./І.Б.Садовська,Т.В.Божидарник ,К.С.Нагірьська. — К."ЦУЛ",2013. -688с ISBN 978-617-673-168-3 УД К 657 (075.8) ББК 65.052я73 К 657 (075.8) ББК 65.052я73

Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерького обліку в умовах застосувння стандартів фінансової звітності. — К.: ДННУ "Акад. фін управління ,2013. — 294 с. Н 83 УДК 657.:006.32 (477) 083.7) ББК 65.052.21 (4 Укр) ISBN 978-966-2380-60-6

Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С.В. Свірко , І.О. Кондратюк , О.О. Дорошенко . — К.: ДННУ " Акад. фін. управління ",2012. — 944 с. Б94 УДК 657:658.115 (075.8) ББК 65.052.21я73 ISBN 978-966-2380-48-4

Аудит оподаткування підприємств: навч. посібник. / За ред. О.А. Петрик. — К.: ДННУ, 2012. — 352 с. УДК 657 ББК 65 А 93 ISBN 978-966--2380-45-3

Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації упрвління державними фінансами.: у 2-х томах. / За ред. Л.Г.Ловінської. — Т.1; Т.2. — К.: ДННУ, 2013. УДК 657 ББК 65 Б 94 ISBN 978-966-2380-62-0

Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуваннї: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2012. — 496 с. УДК 657 ББК 65 Б 59 ISBN 978-617-673-087-3

Бідюк О.О.Облік і звітність в опадаткуванні:навч.пос. -К:ЦУЛ,2012. -496.с. УДК 657 ББК65.053 ISBN 978-673-087-3