Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Якушик І.Д.Міжнародні фінанси:навч.пос. -К:М,ПЛеся,2014. -544с. — ББК 65.2я76. -УДК65. — ISBN 966-8126-53-1

Збірник матеріалів ІІІ міжнародної конференції"Фінансово-кредитне стимулювання розвитку розвитку територіальних суспільних систем":28 березня 2014 року м.Луцьк . — Луцьк:РВВ Луцького НТУ,268. ББК 65

Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання/ О.С.Белоусова та ін. -К: ДННУ,2013. -308с. ISBN 978-966-2380-72-9 ББК 65.267 УДК 336.13 Р49

Шірінян Л.ВФінансове регулювання страхового ринку Украіни:проблеми теорії та практиги(монографія)/. -К:ЦУЛ,2014. -458с. ISBN 978-617-673-266-2 УДК 336.368 ББК 65.271-31 (4укр)

Ткаченко Н.В., Шабанова О.В. Наукови підходи до визначення сутності інвесттиційного потенціалу недержавних пенсіних фондів. // Фін. Укр., 2014. № 9. с. 93 — 106

Удосконалення опадаткування прибутку підприємств в Украінї/за загальної ред. //Єфименко Т.І,Ловінсіка Л.Г,Колюга Є.В. та ін. -К.:ДННУ «Академія фінансового управління» ,2013. — 526 с. ISBN 978-966-2380-61-3 УДК 336.221 (477) ББК 65.9 (УКР) 261.4 У31

Вахович І.М.Фінансова спроможність регіону:діагностика та механізми забеспечення фінансової спроможності регіону.:монографія. -Луцьк.:Надстирья,2009. -чоос. ISBN/- 978-966-517-672-8 УДК 332.12 (477) ББК 65.9 (4УКР) В22

Хвесик М.А., Бистряков І.К. Фінансово-економічні важелі капіталізації природних ресурсів у контексті забезпеченняприбуткового природокористування. //Фін. Укр-ни, 2014, №5. — с.29-47

Божидарнік Н.В. Валютні операції:підручник. -К:ЦУЛ. -2013.с.696.ISBN 978-617-673-154-2.УДК339.727.6 (075.8) ББК65.268я73

Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні/ Т.І.Єфименко, Л.Г.Ловінська та ін. -К.:ДННУ"Академія фінансового управління",2013. -526 с. ББК 65.9 УДК 336.221 У 31 ISBN 978-966-2380-61-3