Зміст рубрики "Світова економіка"

Сортування:

Гребельник О.П.Основи зовнішньоекономічної діяльності:підручник/4-те вид.перероб.та доп., -К.:"ЦУЛ", -2013. -452.ISBN978-617-673-161-0.УДК 339.(075. 8) ББК 65.428я73 Г 79

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и межлународный маркетинг . -К:" Либра".1994

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг . -К:" Либра".1994. — 129с. ББК 65 Н17 ISBN 5 — 7707 — 6822 — 3

Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Підручник. — К.:2013. -495с. ББК У298.2я7 УДК 339.944 Н781 ISBN 978-966-2781

Дунська А. Р. Зовнішньекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник. — К. -2013. -688с. ББК 65.298 УДК 339.9 Д83. ISBN 978-966-2781

Лисенков Ю. М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності . — К.: 2007. -200с. ББК65.9 (2) 8. УДК 339.057.7 Л 88 ISBN 966-8517-04-0

Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 15 квітня 2008 року: Науковий збірник. — К.: УДУФМТ, 2008. — 356 с. ББК 65.58 Т 86

Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. -М.: Экономистъ, 2003. -734 с. ББК65.5 УДК 339.9 М63 ISBN5-98118-049-8

Міжнародні економічні відносини:Історія міжнародних економічних відносин:Філіпенко А.С. та ін. -к: Либідь,1992. — 191 с. ББК 65.5 ISBN 5 — 325 — 00097 — 7

Латигіна А. Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : Навч. пос. -К: Київ. держ. торг. -екон. ун-т. 1999. -257 с. УДК 800.8 ISBN 5-7763—1674-Х