Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Лазовицький С.П. Аудит. Навч. посібник. — Львів : «Магнолія 2006» ,2011. — 466 с. УДК 35.073.526 (075) ББК 65.053я7 Л 72 ISBN 978-617-574-034-7

Бондар М.І. Обліу у зарубіжних країнах. :навч.посіб. — К.: Центр учбової літератури", 2013. -216 с. 0-17 УДК 657 (1-87)(075.8) ББК 65.052 (О) я73 ISBN 978-617-673 -110-8

Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика,тренінг: Навч. посібник. -Львів: « Новий Світ -2000», 2012. — 679 с. ББК 657 (075.8) УДК 65.052.2я73 С 79 ISBN 978-966-418-135-5

Крупка Я.Д., Задорожний З.В. та ін. Фінансовий облік: Підручник. -К.: Кондор, 2013. -551 с. ББК 65.052 УДК64.031 К 79 ISBN 978-966-2781-61-8

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2013. — 688 с. ББК 65.052я73 УДК 657 (075.8) С 14 ISBN 978- 617 -673-160-3

Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — Львів:" Новий світ",2012. -301 с. ББК 65.052 УДК 657.1 М 31.4 ISBN 978-966-418-085-3

Палиця С. Державна політика економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров"я України. // Економіст, № 11, 2013. — с. 32-36

Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: Поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань. //Економіст, № 11, 2013. — с.25-31

Воронова Л.К. Фінансове право: Навч. посібник в 2-х томах. — Х.: 19999. -576с.

Вдовиченко А. Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект// Економічна теорія. -2013. — №2. -С.88-99