Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Чухно А.А Вибрані праці: у 2т . — К. :ДННу"Акад.фін. управління"2012. Т.1. -557 с. Ч96 УДК 33 (081) ББК65.9 (4УКР) ISBN 978-966-2380-55-2 (т1)

Власюк О.С. Економіко — математичне моделювання прцесів соціяльно економічног розвитку України. — К. : ДННУ " Акад.фін. управління ", 2011. — 520 с.В 59ББК 65.9 ( 4УКР) вб ISBN 978-966-2380-21-7

Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерького обліку в умовах застосувння стандартів фінансової звітності. — К.: ДННУ "Акад. фін управління ,2013. — 294 с. Н 83 УДК 657.:006.32 (477) 083.7) ББК 65.052.21 (4 Укр) ISBN 978-966-2380-60-6

Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С.В. Свірко , І.О. Кондратюк , О.О. Дорошенко . — К.: ДННУ " Акад. фін. управління ",2012. — 944 с. Б94 УДК 657:658.115 (075.8) ББК 65.052.21я73 ISBN 978-966-2380-48-4

Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні. / А.Соколовська, Л.Уніговський, В.Башко та ін. — К.: ДННУ, 2013. — 228 с. ББК 65 УДК 336 П 64 ISBN 978-966-2380-58-3

Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 — 2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України. / За ред. Ф.О.Ярошенка. 2-ге вид., переробл. — К.: ДННУ, 2011. — 704 с. ББК 65.9 Д 36 ISBN 978-966-2380-32-3

Опришко В.Ф.,Ковальчук А.Т., Фукс Н.А. Бюджетне законодавство України: навч. посібник. /За ред. В.Опришка. — К.: ДННУ, 2012. — 240 с. УДК 34 ББК 67.9 О-60 ISBN 978-966-2380-49-1

Аудит оподаткування підприємств: навч. посібник. / За ред. О.А. Петрик. — К.: ДННУ, 2012. — 352 с. УДК 657 ББК 65 А 93 ISBN 978-966--2380-45-3

Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4-х томах. Т. 4. Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності. /За ред. М.Я.Азарова. — К.: ДННУ, 2011. — 608 с. ББК 65.9 Д 36 ISBN 978-966-2380-22-4

Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4-х томах. Т.3: Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу — інноваційна складова управління у сфері державних фінансів. /За ред.М.Я. Азарова. — К.:Академія фін. управління, 2011. — 480 с. ББК 65.9 Д 36 ISBN 978-966-2380-25-5