Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Збірник матеріалів ІІІ міжнародної конференції"Фінансово-кредитне стимулювання розвитку розвитку територіальних суспільних систем":28 березня 2014 року м.Луцьк . — Луцьк:РВВ Луцького НТУ,268. ББК 65

Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання/ О.С.Белоусова та ін. -К: ДННУ,2013. -308с. ISBN 978-966-2380-72-9 ББК 65.267 УДК 336.13 Р49

Шірінян Л.ВФінансове регулювання страхового ринку Украіни:проблеми теорії та практиги(монографія)/. -К:ЦУЛ,2014. -458с. ISBN 978-617-673-266-2 УДК 336.368 ББК 65.271-31 (4укр)

Ткаченко Н.В., Шабанова О.В. Наукови підходи до визначення сутності інвесттиційного потенціалу недержавних пенсіних фондів. // Фін. Укр., 2014. № 9. с. 93 — 106

Удосконалення опадаткування прибутку підприємств в Украінї/за загальної ред. //Єфименко Т.І,Ловінсіка Л.Г,Колюга Є.В. та ін. -К.:ДННУ «Академія фінансового управління» ,2013. — 526 с. ISBN 978-966-2380-61-3 УДК 336.221 (477) ББК 65.9 (УКР) 261.4 У31

Економіка підприємства: Навч.посіб./ А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко та ін.; За ред. А.В. Шегди. — К.:Знання-Прес,2002. — 335 с. УДК 334 ББК 65.29я73 ISBN 966-7767-78-7

Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія,практика: Монографія. — Луцьк: Надстир`я,2008. -528 с. УДК 338.24 ББК 65,9 ISBN 978-966-517-635-0

Герасимчук З.В., Морохова В.О. та ін. Маркетингова політика машинобудівних підприємств на ринку інвестиційних товарів: Монографія. — Луцьк: Надстир`я,2008. -200 с. ББК 65.050 УДК 658.8 ISBN 978-966-517-636-7

Гребельник О.П.Основи зовнішньоекономічної діяльності:підручник/4-те вид.перероб.та доп., -К.:"ЦУЛ", -2013. -452.ISBN978-617-673-161-0.УДК 339.(075. 8) ББК 65.428я73 Г 79

Вахович І.М.Фінансова спроможність регіону:діагностика та механізми забеспечення фінансової спроможності регіону.:монографія. -Луцьк.:Надстирья,2009. -чоос. ISBN/- 978-966-517-672-8 УДК 332.12 (477) ББК 65.9 (4УКР) В22